Franchising in the healthcare sector (2018)

Franchising in the healthcare sector: The case of Child and Family Wellness clinics in Kenya (2018)

Het businessmodel franchise wordt steeds bekender en neemt een vlucht in zowel aantal landen als in aantal sectoren. Ook in de sociale sector, zoals zorg en onderwijs, wordt een groei gezien. Om franchise in de zorgsector iets meer te begrijpen, is een onderzoek gedaan naar manieren waarop franchisegevers het businessmodel franchise gebruiken in de zorg. Er is gekeken naar drie basiselementen, te weten kennis, begeleiding en merknaam.

Vergelijkbaar
Uit dit onderzoek blijkt dat franchise in de sociale sector op een vergelijkbare wijze lijkt te werken als in andere sectoren, tenminste op de gebieden kennis, begeleiding, merknaam en de bestaande zakelijke relaties. Dit onderzoek kan als onderbouwing worden gebruikt bij de ontwikkeling van een franchiseconcept in de zorgsector of de sociale sector in het algemeen. Tevens worden er praktische tips aangereikt voor ondernemers die hun concept willen doorontwikkelen en laten groeien. Zo kan de inhoud van deze studie als inspiratie dienen op praktische gebieden zoals de implementatie van de besproken basiselementen. Hierbij valt te denken aan het organiseren van trainingen en het opzetten van een franchiseraad of adviescommissies.

Uitkomsten
De drie basis-elementen zijn in alle sectoren van essentieel belang, zowel in de sociale sector, als in retail of dienstverlening. De uitkomsten van dit onderzoek laten het belang zien van kennis (-creatie, -deling, -behoud en -toepassing). In de zorg zijn dezelfde elementen van cruciaal belang om succesvol te kunnen zijn: kennis, begeleiding van franchisenemers, een sterke merknaam en goede zakelijke interne relaties. Er worden in dit onderzoek brede richtlijnen gegeven om te komen tot een gedegen concept in de sociale sector.

Methodologie
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij de organisatie CFW (Child and Family Wellness clinics, met 54 klinieken in Kenya) waarbij de Europese Erecode (European Code of Ethics for Franchising) is geraadpleegd. Tevens is gekeken naar de interne zakelijke relaties (franchisegever – franchisenemer en franchisenemer – franchisenemer relatie). Gedurende het onderzoek zijn 19 diepte-interviews gedaan alsook zijn er documenten van de organisatie CFW beoordeeld.

(Bron: Franchising in the healthcare sector: The case of Child and Family Wellness clinics in Kenya, Perrigot, R., Journal of Retailing and Consumer Services 41 (2018) 227–238; https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.12.012)

Franchising in the healthcare sector (2018)

Contactgegevens