Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) de tool, de diensten en de website van Emproof h.o.d.n. FormuleBooster.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Wij gebruiken uw zakelijke gegevens en de gegevens van uw partners uitsluitend om onze diensten te kunnen verzorgen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. We verwerken expliciet geen persoonsgegevens, enkel zakelijke gegevens.

Gebruik diensten

FormuleBooster verwerkt, verzamelt en beheert zakelijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze klanten een veilige dienst en willen hun cliënten, medewerkers en/ of andere belanghebbenden op een dataveilige manier bedienen. Wij voldoen daarbij aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en uitsluitend door degenen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens.

(Vrijwillige) verstrekking van gegevens

Op basis van de verleende toestemming van de formule, wordt u door FormuleBooster bijvoorbeeld uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek of ontvangt FormuleBooster uw gegevens waarvoor u toestemming heeft verleend. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar een persoon en zullen anoniem worden verwerkt. Als u besluit af te zien van deelname en dit bij FormuleBooster aangeeft, dan zal hierover geen specifieke communicatie met uw formule plaatsvinden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens en doel verwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of indien u meewerkt aan een van onze onderzoeken en of dataverzamelingen, vragen we u (via uw formule) om uw zakelijke gegevens te verstrekken (e-mailadres, aanhef, plaats van vestiging). We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst die we met onze klanten sluiten. Wij gebruiken uw zakelijke gegevens alleen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren ten behoeve van onze klanten, om de van hun partners verkregen (onderzoek)resultaten te kunnen verwerken en contact op te kunnen nemen met iedereen die ons contactformulier invult.

Rechtsgrond van de verwerking

Als medewerkers / partner/ belanghebbende geeft u toestemming aan uw formule om uw zakelijke gegevens door FormuleBooster te laten verwerken.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u (door tussenkomst van uw formule / werkgever in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke) daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met uw formule hebben, als de wet dit van ons vraagt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op FormuleBooster. In sommige gevallen verwerken derden uw persoonsgegevens in opdracht van FormuleBooster. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de diensten van derden nodig zijn om de onderzoeken / dataverzamelingen te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan een hostingpartij die het digitale formulier host. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van FormuleBooster worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw zakelijke gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen alleen gegevens met leveranciers van FormuleBooster, onderzoeksbureaus, brancheverenigingen, etc. indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw privacyrechten

U heeft op basis van de AVG een aantal rechten die u bij de verwerkingsverantwoordelijke formule kunt uitoefenen. Deze rechten bestaan uit:

• het recht op inzage;

• het recht op rectificatie;

• het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens);

• het recht op beperking van de verwerking;

• het recht op dataportabiliteit;

• het recht van bezwaar.

FormuleBooster respecteert alle rechten van betrokkenen en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen honoreren.

De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Website

Indien u gegevens invult op onze website gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. FormuleBooster is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens door andere partijen, websites en/of bronnen worden verwerkt. Wij raden u aan om in voorkomend geval de privacyverklaringen van die partijen goed door te lezen.