Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder: a. Aanbieding: alle aanbiedingen, voorstellen, discussiestukken en offertes van Opdrachtnemer, hoe dan ook genaamd; b. Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht; c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan; d. Opdrachtnemer: FormuleBooster/Emproof, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende te Sluisakker 8, 5261NJ Vught, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72801271; e. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inzake de verkoop en levering van Producten en/of Diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst; f. Producten: alle ter uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer (af)geleverde of (af) te leveren zaken/materialen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, discussiestukken en offertes van Opdrachtnemer, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, hoe ook genaamd, en alle (rechts-)handelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard. 2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Opdrachtnemer werkzaam is, ieder die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn. 2.4 Ingeval van enige discrepantie tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke vorm ook en hoe genaamd ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. 3.2 Een Aanbieding, ook al is die onherroepelijk, kan door Opdrachtnemer worden ingetrokken als de intrekking de Opdrachtgever bereikt voor of op dezelfde tijd als de aanvaarding. 3.3 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen voor het eerst tot stand, na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding/bevestiging door Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer rechtsgeldig is vertegenwoordigd door een gevolmachtigde functionaris, dan wel nadat door Opdrachtnemer een begin met de uitvoering is gemaakt. 3.4 Een aanvaarding die op enige wijze van de Aanbieding afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke. 3.5 Een voorstel omvat een beschrijving van de opdracht op hoofdlijnen. Een offerte behelst een voorstel met daaraan toegevoegd een financiële paragraaf waarin een aanbod wordt gedaan met een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen met een termijn voor aanvaarding, zijn herroepelijk. 3.6 Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn uitgebracht en ondertekend door een gevolmachtigde functionaris van Opdrachtnemer die bevoegd is Opdrachtnemer rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en specificaties, van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid waarvoor Opdrachtgever in staat.

ARTIKEL 4. TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 4.2 Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van Opdrachtgever is ontvangen. 4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 4.4 Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en verklaart daarover rechtmatig te beschikken. 4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden, dan wel feiten en omstandigheden zoals genoemd in artikel 0, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is – naast de extra vergoeding en extra kosten voor de extra werkzaamheden – de overeengekomen vergoeding en kosten voor reeds ingeplande trainingen en/of bezoeken en/of consultancydiensten en/of andere werkzaamheden door Opdrachtnemer, die niet op die ingeplande periode kunnen worden afgenomen naar het oordeel van Opdrachtnemer, maar die dienen te worden verzet/verplaatst als gevolg van de vertraging, volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen trainingen en/of bezoeken en/of consultancydiensten en/of andere werkzaamheden afgenomen en verricht. Ongeacht of Opdrachtnemer de daarvoor gereserveerde tijd en consultant/personeel anders kan invullen, inzetten of aanwenden. Opdrachtnemer zal de uren aan verrichte werkzaamheden en de reeds ingeplande uren zoals hiervoor genoemd tegen het uurtarief van Opdrachtnemer, vermeerderd met onkosten, BTW et cetera in rekening brengen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is voornoemde kosten en vergoeding verschuldigd bovenop de prijs voor de Diensten en/of Producten zoals overeengekomen, ongeacht of Opdrachtgever en Opdrachtnemer al dan niet een vaste prijs zijn overeengekomen. 4.6 Indien en voor zover Opdrachtgever dergelijks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akte, beschikkingen en overheidsvergunningen, voor rekening en risico van Opdrachtgever aan Opdrachtgever geretourneerd. Opdrachtnemer is gerechtigd om een kopie van deze originele bescheiden op te nemen in zijn werkdossiers.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

5.1 Alle Diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Met de aard van de Diensten hangt onzekerheid omtrent de uitkomst van de Overeenkomst samen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich ten opzichte van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer verbindt zich bij de uitvoering van de Overeenkomst tot niet meer dan het streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. 5.2 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 5.3 Indien uit een Aanbieding volgt dat deze is gedaan namens meerdere partijen, dan wel de Overeenkomst wordt gesloten met meerdere partijen, is Opdrachtnemer enkel gehouden tot nakoming van de verplichtingen, dan wel aansprakelijk, voor het deel uit de Aanbieding, dan wel Overeenkomst, waarvoor zij expliciet verantwoordelijk is. 5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. 5.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 5.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden door derden worden uitgevoerd op aanwijzing van de Opdrachtgever, dan zal er een overeenkomst tot stand komen tussen de Opdrachtgever en deze derde. De inschakeling van deze derden geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor werkzaamheden van deze derden of eventuele gebreken van de prestatie van deze derden. Opdrachtnemer is tevens niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder andere de juistheid van de gegevens en/of voorgestelde procedures van deze derden. 5.7 Indien bepaalde gegevens noodzakelijkerwijze bij derden moeten worden verkregen, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van deze derden. 5.8 Door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen schriftelijk afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en de frequentie waarmee de Opdrachtgever geïnformeerd wordt over de uitvoering van de Overeenkomst. 5.9 Levering van Producten geschiedt Ex Works (EXW), vestigingsadres van Opdrachtnemer in Nederland, conform de ICC-Incoterms 2010, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Alle Producten zullen worden vervoerd voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook als Opdrachtnemer voor de verzending zorg draagt en/of de vracht betaald. 5.10 Levering van Diensten zal plaatsvinden op de vestiging van Opdrachtnemer in Nederland, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 5.11 Opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te leveren, in welk geval Opdrachtnemer het recht heeft iedere deellevering te factureren. 5.12 Opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en Opdrachtgever heeft bij te late levering geen recht op schadevergoeding, opschorting, annulering of ontbinding. Opdrachtnemer is niet in verzuim door het enkel verstrijken van een termijn. Opdrachtnemer komt voor het eerst in verzuim, in geval van een te late levering, indien na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor nakoming van de verplichtingen is gesteld, niet door Opdrachtnemer wordt gepresteerd. 5.13 Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering benodigde gegevens en bescheiden door Opdrachtnemer van de Opdrachtgever zijn ontvangen en – indien zulks is bedongen door Opdrachtnemer – de volledig bedongen vooruit/voorafbetaling door Opdrachtgever is voldaan. 5.14 In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van genoemde omstandigheden. Overmacht zal worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Opdrachtnemer de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor hem onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Opdrachtnemer, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, internetstoring, brand, stroomuitval, elektriciteitsstoring, storing in e-mailverkeer, storing en/of wijziging in technologie geleverd door derden, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, ziekte van personeel, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot de levering van de Diensten en/of Producten, vertraging in de levering van producten/gegevens dan wel diensten door toeleveranciers dan wel hulppersonen. 5.15 Indien Opdrachtnemer voor het ontstaan van de overmachtsituatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichting kan voldoen, zal hij gerechtigd zijn het al geleverde deel c.q. het leverbare deel te factureren, en Opdrachtnemer zal de factuur betalen alsof er sprake is van een gescheiden Overeenkomst. 5.16 In het geval van overmacht is Opdrachtnemer in geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 6. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR OPDRACHTNEMER

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen in het geval de Opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, dan wel in het geval Opdrachtnemer van oordeel is dat de Overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke afspraken en Opdrachtgever hem niettemin aan die afspraken houdt, dan wel op grond van een (andere) dwingende reden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van enige boete of schadevergoeding. 6.2 In het geval van opzegging op grond van artikel 0 heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding voor: a. de reeds gemaakte onkosten, b. de reeds verrichte werkzaamheden; c. reeds geleverde Producten; d. voor de trainingen en/of bezoeken en/of consultancydiensten en/of andere werkzaamheden die reeds ingepland staan door Opdrachtnemer in de 6 maanden na opzegging, als ware voornoemde trainingen en/of bezoeken en/of consultancydiensten en/of andere werkzaamheden zouden zijn verricht en afgenomen en ongeacht of Opdrachtnemer die gereserveerde tijd en consultants/personeel heeft kunnen inzetten/aanwenden of zou kunnen inzetten/aanwenden; en e. de onkosten die Opdrachtnemer zal moeten maken in de 6 maanden na opzegging, waaronder maar niet beperkt tot de onkosten van bepaalde ruimten of diensten van derden et cetera, die in redelijkerwijze niet volledig voorkomen kunnen worden, dan wel niet kosteloos geannuleerd kunnen worden, als voornoemde onkosten zouden zijn gemaakt. De werkzaamheden genoemd onder sub a en c worden tegen het uurtarief dat Opdrachtnemer hanteert, vermeerderd met de daadwerkelijk gemaakte onkosten, BTW et cetera, in rekening gebracht bij Opdrachtgever, ongeacht of Opdrachtgever voor de Diensten al dan niet een vaste prijs is overeengekomen. 6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter, behoudens andere rechten die Opdrachtnemer heeft (op nakoming en/of schadevergoeding en/of vergoeding van loon en/of onkosten), indien: a. Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden; b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of aan hem (voorlopige) surseance van betaling is verleend; c. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken; d. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; e. schuldeisers een regeling is aangeboden; f. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtgever; of g. de onderneming van Opdrachtgever of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde. 6.4 Indien artikel 0 van toepassing is, zal een eventuele vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, en heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere zijn wettelijk toekomende rechten alsmede zijn overige rechten uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden zal zijn tot enige vergoeding of prestatie. Onderdeel van de schade – welke Opdrachtgever zal dienen te vergoeden aan Opdrachtnemer – betreft de kosten van de door Opdrachtnemer gereserveerde consultants/personeel en tijd voor het uitvoeren van de (Diensten uit hoofde van de) Overeenkomst, nu Opdrachtnemer niet in staat zal zijn om (direct) alle gereserveerde consultants/personeel voor alle gereserveerde tijd op andere overeenkomsten in te zitten voor een soortgelijke vergoeding, alsmede de gederfde winst nu de Diensten na ontbinding niet meer zullen worden verricht c.q. afgenomen. Indien artikel 0 van toepassing is zal Opdrachtnemer het recht hebben alle Producten terug te halen. Opdrachtgever zal hieraan volledige medewerking verlenen. 6.5 Nadat de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd, blijven niettemin de artikel 6 t/m artikel 12, artikel 14 t/m art. 19 van kracht, alsmede andere artikelen die qua strekking van kracht blijven na het einde van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. OVEREENKOMST WAARBIJ OPDRACHTNEMER ZICH HEEFT VERBONDEN TOT ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN

7.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de opdracht verleend tot het verrichten van onderzoekswerkzaamheden zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, betreffen Overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Deze eindigen zodra de onderzoekswerkzaamheden zoals gespecificeerd in de Overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer zijn vervuld. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer een eindrapportage oplevert, zal de Overeenkomst eindigen zodra de eindrapportage aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. 7.2 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst voor onbepaalde tijd zoals beschreven in artikel 0, schriftelijk op te zeggen met inachtneming een opzegtermijn van zes maanden, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een onmiddellijk opeisbare redelijke vergoeding aan Opdrachtnemer. Deze redelijke vergoeding betreft een door Opdrachtnemer vast te stellen deel van het loon dat Opdrachtnemer zou hebben ontvangen in het geval de opdracht zou zijn volbracht. De redelijke vergoeding zal door Opdrachtnemer worden vastgesteld, conform het volgende uitgangspunten: a. de werkzaamheden die door Opdrachtnemer, dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor het einde van de Overeenkomst zijn verricht dienen volledig te worden vergoed door Opdrachtgever, alsmede de reeds gemaakte en nog te maken onkosten over de periode tot het einde van de Overeenkomst. (i) Indien partijen voor de Diensten een “richtprijs” of geen prijs zijn overeengekomen, zal voornoemde vergoeding worden berekend op basis van nacalculatie conform artikel 0, te weten uren x uurtarief van Opdrachtnemer, vermeerderd met onkosten, BTW et cetera. (ii) Indien partijen een “vaste prijs” zijn overeengekomen zal een percentage hiervan in rekening worden gebracht vermeerderd met de genoemde onkosten, BTW et cetera. Voornoemd percentage is gelijk aan (aantal uren verrichte werkzaamheden conform administratie Opdrachtnemer)/(aantal uren ingeschat door Opdrachtnemer voor totale werkzaamheden voor volbrenging van de opdracht waarvoor de betreffende vaste prijs geldt) x 100. b. Onder a, worden ook de uren meegenomen van werkzaamheden die verricht zijn gedurende de opzegtermijn van 6 maanden. Indien – al dan niet in c.q. na overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer – Opdrachtgever niet meer wil dat bepaalde door Opdrachtnemer ingeplande werkzaamheden verricht worden in die periode van zes maanden, is Opdrachtnemer gerechtigd die ingeplande uren alsnog in rekening te brengen aan Opdrachtgever als ware die werkzaamheden wel verricht. De vergoeding daarvoor wordt overeenkomstig sub a berekend door Opdrachtnemer. Opdrachtgever is die vergoeding verschuldigd, ook in het geval Opdrachtnemer de gereserveerde tijd en consultants/personeel anders kan inzetten of aanwenden.

ARTIKEL 8. TRAININGEN, COACHING, CONSULTANCY EN DERGELIJKE, DAN WEL WERKZAAMHEDEN IN DAT KADER

8.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst op grond waarvan Opdrachtnemer zich verbonden heeft tot het verrichten van een of meer trainingen, coaching, adviesdiensten, dan wel werkzaamheden in dat kader, schriftelijk tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden en ingeplande tijd en consultants/personeel aan Opdrachtnemer, welke overeenkomstig artikel 0 zal worden vastgesteld door Opdrachtnemer. 8.2 Annulering van een training, coachingsafspraak, consultancybespreking, locatiebezoek et cetera, dan wel de annulering van de koop van een Product, is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. 8.3 Indien de Opdrachtgever een training, coachingsafspraak, consultancybespreking, locatiebezoek et cetera annuleert of niet verschijnt, is hij te allen tijde gehouden om alle overeengekomen vergoedingen die daarmee verband houden (inclusief de vergoeding voor voorbereidingstijd) te voldoen aan Opdrachtnemer. Het voornoemde geldt ook in het geval van annulering of niet verschijning wegens overmacht aan de zijde van Opdrachtgever. 8.4 Indien een Opdrachtgever met Opdrachtnemer overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of coaching en/of andere consultancydiensten en/of werkzaamheden in dat kader af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de Overeenkomst voortijdig eindigt, blijven de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen en verricht. Ook in het geval Opdrachtnemer de gereserveerde tijd en consultants/personeel anders kan inzetten of aanwenden.

ARTIKEL 9. RAPPORTAGES

9.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Opdrachtnemer een eindrapport aan Opdrachtgever ter beschikking stellen, waarin de bevindingen van Opdrachtnemer over de uitvoering van de (onderzoeks)Diensten zijn beschreven. 9.2 Een eindrapport, alsmede (eventuele) voorlopige, concept en/of tussentijdse rapportages en/of toelichting op rapporten en/of andersoortige eindproducten et cetera (hierna gezamenlijk ‘Rapportage’) zijn uitsluitend voor eigen gebruik door Opdrachtgever, tenzij voor een ander gebruik voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Opdrachtnemer. Het verspreidingsrecht van een Rapportage berust bij Opdrachtnemer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wanneer Opdrachtgever de verspreiding wil verzorgen, dient voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtnemer verkregen te worden. 9.3 De Opdrachtgever zal bij eventuele publicaties naar aanleiding van de uitkomsten van de Overeenkomst steeds duidelijk en uitdrukkelijk de naam van Opdrachtnemer en van de betrokken medewerkers van Opdrachtnemer vermelden als degenen die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest. 9.4 De auteursrechten ten aanzien van een Rapportage, komen onverkort aan Opdrachtnemer toe.

ARTIKEL 10. KLACHTEN

10.1 Aflevering van een Product en/of een Rapportage zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip dat het Product en/of een Rapportage ter beschikking is gesteld c.q. aangeboden is aan de Opdrachtgever. 10.2 De Opdrachtgever is verplicht direct na aflevering van een Product en/of Rapportage deze te onderzoeken of te laten onderzoeken, of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. 10.3 Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever schriftelijk in kennis worden gesteld van enige klacht met betrekking tot een Product en/of Dienst en/of Rapportage, waarbij wordt opgegeven het Product en/of de Dienst en/of Rapportage dat het betreft en de aard van de tekortkoming. 10.4 Klachten/commentaar met betrekking tot Producten en/of Diensten en/of Rapportage dient Opdrachtgever schriftelijk en zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na levering van het Product/levering van de Dienst/na levering van een Rapportage aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, dan wel binnen 15 dagen na de datum waarop de tekortkomingen c.q. het gebrek aan Opdrachtgever bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. Indien klachten/commentaar niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de geleverde Producten/Diensten/Rapportage en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ten dienste staan. 10.5 Klachten van welke aard dan ook, zullen Opdrachtgever geen uitstel geven van de verplichtingen tot betaling en kunnen alleen schriftelijk onder de aandacht van Opdrachtnemer worden gebracht binnen de perioden die in dit artikel 8 zijn vastgelegd.

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING

11.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en informatie (mondeling en schriftelijk) betreffende de Overeenkomst, de Aanbieding, de Opdrachtgever, de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de (inhoud van de) Rapportages, voorstellen, offertes, dan wel andere schriftelijk uitingen die ter zijn kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst en de werkzaamheden, geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben en noch in zijn geheel dan wel in delen, openbaar te (laten) maken, in de ruimste zin des woord. 11.2 De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie en gegevens: a. die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een van partijen (direct of indirect); b. ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsverplichting is verleend door Opdrachtnemer; c. voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van een daartoe strekkend vonnis dan wel een wettelijke verplichting voor Opdrachtgever; d. voor zover openbaarmaking nodig is voor de uitoefening van de rechten van de Opdrachtgever; In alle voorgenoemde gevallen is openbaarmaking beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE RECHTEN/ EIGENDOMMEN

12.1 Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer de exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle (aanspraken op) huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot de Diensten en/of Producten, alle (krachtens de Overeenkomst/in opdracht van Opdrachtgever) ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde, dan wel gebruikte, gegevens, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, software, bestanden, modellen, documenten, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, offertes, Rapportages, toelichtingen, vragenlijsten, protocollen (hierna tezamen ‘Informatie’). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst. 12.2 De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden houden geen overdracht van enig (intellectuele eigendoms-)recht in. 12.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden enige Informatie, al dan niet met inschakeling van derden, ter beschikking te stellen aan een derde, te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer daartoe is ontvangen. 12.4 In het geval een derde partij inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer alle documentatie en informatie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen. Opdrachtgever is niet gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren in verband met aanspraken in relatie tot de intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 13. TARIEVEN/PRIJZEN

13.1 Alle door Opdrachtnemer vermelde tarieven, prijzen (waaronder “richtprijzen” en vaste prijzen) luiden in Euro en zijn exclusief onkosten, BTW, invoerrechten, toeslagen, heffingen of belastingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 13.2 Alle door Opdrachtnemer vermelde c.q. tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijzen, zijn “richtprijzen”, tenzij expliciet in de Overeenkomst – welke is ondertekend door beide partijen – is vastgelegd dat de prijs een ‘vaste bindende prijs betreft niet zijnde een richtprijs’. 13.3 Indien een “richtprijs” is overeengekomen, geldt deze prijs als een vrijblijvende schatting van de kosten voor het Product en/of de Dienst, exclusief onkosten, BTW, invoerrechten, toeslagen, heffingen of belastingen. “Richtprijzen” worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief. 13.4 Indien een “richtprijs” is overeengekomen of geen prijs is overeengekomen, dan zal de prijs voor de Dienst inclusief de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten, op basis van nacalculatie worden vastgesteld door Opdrachtnemer en in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Bij deze nacalculatie zal Opdrachtnemer, de gemaakte uren volgens de administratie van Opdrachtnemer maal het uurtarief dat Opdrachtnemer hanteert in het jaar waarin dat deel (of delen) van de Dienst is (of zijn) verricht, vermeerderd met de daadwerkelijk gemaakte onkosten, BTW et cetera, in rekening brengen aan Opdrachtgever. 13.5 Indien een “richtprijs” is overeengekomen of geen prijs is overeengekomen, dan geldt als prijs voor Producten, het tarief voor de Producten van Opdrachtnemer zoals die gelden op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst. 13.6 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor een Dienst, maar – met instemming van Opdrachtgever – de Overeenkomst c.q. opdracht wordt gewijzigd of uitgebreid, of tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet, of onvoldoende duidelijk heeft geïnformeerd omtrent wensen, eisen of randvoorwaarden, dan zal Opdrachtnemer de extra werkzaamheden die daarvan het gevolg zijn op basis van nacalculatie in rekening brengen. 13.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar op basis van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie de prijzen/tarieven van Producten en Diensten te herzien door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, ook in het geval een vast bedrag is overeengekomen voor zover de looptijd van die Overeenkomst langer dan één jaar is. 13.8 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst een verhoging van tarieven en/of prijzen en/of een of meer andere kostprijsbepalende factoren stijgen, ook al geschiedt dit als gevolg van een voorzienbare omstandigheid, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief/prijs door te berekenen aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. 13.9 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer. 13.10 Noodzakelijke wijzigingen in de Overeenkomst, voorzien of onvoorzien, verplichten Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot nader overleg omtrent de mogelijkheden en (financiële) gevolgen van die noodzakelijke aanpassingen. Indien Opdrachtnemer in dit kader een nadere offerte tot wijziging van de Overeenkomst opstelt en Opdrachtgever deze niet aanvaard, is Opdrachtnemer ter zijner keuze gerechtigd de niet gewijzigde Overeenkomst na te komen, waarbij Opdrachtgever gehouden is tot een integrale vergoeding van alle kosten aan Opdrachtnemer die verband houden dan wel veroorzaakt zijn doordat de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst zoals voorgesteld door Opdrachtnemer in zijn nadere offerte; of is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder enige boete of schadevergoeding verschuldigd te zijn. In een dergelijk geval is artikel 0 van overeenkomstige toepassing. 13.11 Partijen zijn zich er bewust van dat noodzakelijke wijzigingen in de Overeenkomst, althans discussies daarover en eventuele nadere offertetraject voor wijziging van de Overeenkomst effecten hebben op eventuele overeengekomen leveringstermijnen. Gedurende die perioden worden eventuele overeengekomen leveringstermijnen aan de zijde van Opdrachtnemer verlengd voor de duur van die perioden.

ARTIKEL 14. BETALING, DECLARATIE EN EINDAFREKENING

14.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting, schuldverrekening, te geschieden binnen de in de Overeenkomst vastgelegde vervaltermijn, dan wel bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 14.2 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van Opdrachtnemer binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna wordt de Opdrachtgever geacht met die factuur in te stemmen. 14.3 Indien volledige betaling niet voor de in artikel 0 genoemde vervaldatum heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, vanaf dat moment is Opdrachtgever over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. 14.4 Bij niet tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever, zijn tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, intern en extern, die Opdrachtnemer daadwerkelijke heeft moeten, als eisende of verwerende partij, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is indien hij kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte heeft moeten maken, gerechtigd om een minimum bedrag aan buitengerechtelijke kosten van EUR 100,- aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 14.5 Bij niet tijdige en volledige betaling van de facturen is Opdrachtnemer gerechtigd om: a. de uitvoering van zijn werkzaamheden, ongeacht uit welke Overeenkomst met de Opdrachtgever deze voortvloeien, op te schorten totdat betaling is ontvangen; b. de betrokken Overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; een en ander steeds onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 14.6 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie en/of een pandrecht, dan wel een betaling vooraf/vooruit, voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder zijn volledige betalingsverplichting inclusief rente en kosten, op een wijze die Opdrachtnemer acht voldoende te zijn. Wanneer Opdrachtgever nalaat een dergelijke zekerheid of betaling vooraf te verstrekken, zal Opdrachtnemer het recht hebben de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 15. GARANTIE

15.1 Opdrachtnemer zal Producten leveren waarvan de omschrijving voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen. Deze garantie geldt voor 2 maanden na levering van de Producten. 15.2 Behalve wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten, en Opdrachtnemer zal dienovereenkomstig niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van conformiteit van de Producten. 15.3 De volgende oorzaken van beschadiging vallen niet onder een garantie: a. kleinere gebreken of afwijkingen, die vallen binnen de tolerantieniveaus zoals die worden geaccepteerd in ‘good commercial practise’; b. de Producten zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij gewoonlijk worden gebruikt of naar de mening van Verkoper zijn gebruikt, onderhouden, opgeslagen of vervoerd op een onoordeelkundige wijze; c. de Producten zijn gerepareerd of veranderd door Opdrachtgever of een derde; d. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever of een derde partij (waaronder maar niet beperkt tot een partij die toegang heeft genomen tot het Product); e. de schade is veroorzaakt doordat Opdrachtgever of een derde partij (waaronder maar niet beperkt tot een partij die toegang heeft genomen tot het Product) heeft gehandeld in strijd met de instructies, aanwijzingen en advies van Opdrachtnemer; f. de onvolkomenheid is veroorzaakt door normale slijtage; g. de onvolkomenheden vloeien voort uit een regeling van de overheid met betrekking tot de Producten of de fabricage of het gebruik daarvan; h. Opdrachtgever is zijn verplichtingen tegenover Opdrachtnemer niet (volledig, correct en/of tijdig) nagekomen (financieel en anderszins). 15.4 In het geval dat Opdrachtnemer een klacht gerechtvaardigd acht, zal hij, uitsluitend te zijner beoordeling, (i) de Producten of delen daarvan in kwestie kosteloos vervangen (waarna de vervangen Producten/onderdelen eigendom zullen worden van Opdrachtnemer) of (ii) repareren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht of (iii) een prijsvermindering geven of (iv) een creditnota sturen. De garantieverplichtingen van Opdrachtnemer zijn uitsluitend beperkt tot de garantieaanspraken zoals omschreven in dit artikel 15. 15.5 Nieuwe Producten of delen onder garantie worden geleverd Delivered Duty Paid (DDP) magazijn van Opdrachtnemer in Nederland ICC-Incoterms 2010. 15.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de gewenste bijstand verlenen om de onvolkomenheden te onderzoeken. De Producten moeten op een eerste verzoek daartoe aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, waarbij de vracht vooruit is betaald door Opdrachtgever. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van Opdrachtgever en de betreffende Producten reizen voor zijn risico. 15.7 Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever Producten levert die hij van andere leveranciers heeft betrokken, zijn de garantieaanspraken van Opdrachtgever in ieder geval beperkt tot de garantie die deze derde leveranciers ter zake verlenen aan Opdrachtnemer. 15.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de eindgebruiker of diegene die toegang heeft genomen tot een Product en/of Dienst. 15.9 Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid en correcte werking van benodigde infrastructurele voorzieningen die ondersteund zijn aan afname van cloud-based softwareoplossingen waar bepaalde (internet)Diensten van Opdrachtnemer toe behoren. 15.10 Bij onvoorziene storingen of werkzaamheden houdt Opdrachtnemer zich het recht voor om (internet)Diensten in een onderhoudsmodus te plaatsen voor onderhoud, updates of andere aanpassingen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om dit tot een minimum beperkt te houden. 15.11 Opdrachtnemer spant zich ervoor in dat de (internet)Diensten en (internet)Producten vrij zijn van kwaadaardige programmacode. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor kwaadaardige programmacode afkomstig van derden welke bijvoorbeeld maar niet beperkt hiertoe toegang tot (internet)Diensten via een browser onmogelijk maken. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende beveiliging van de infrastructurele voorzieningen die ondersteunend zijn aan afname van cloud-based softwareoplossingen waar bepaalde (internet)Diensten toe behoren.

ARTIKEL 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 Alle aan Opdrachtgever afgeleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer, doch zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever, totdat alle krachtens de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden – hetzij uit deze of uit eerdere leveringen of Diensten – verschuldigde bedragen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de koopprijs, rente en kosten van invordering, door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 16.2 Totdat de eigendom van de Producten is overgegaan op Opdrachtgever, zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn de Producten te verhuren, in gebruik te geven, te vervreemden of te leveren aan derden, derden toe te staan ze te gebruiken of deze Producten op enige wijze te bezwaren of te belasten dan wel buiten zijn macht te brengen. 16.3 Opdrachtgever zal voorts deze Producten op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te identificeren zijn als Producten van Opdrachtnemer geleverd onder eigendomsvoorbehoud en ze verzekeren tegen gebruikelijke risico’s. 16.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer direct informeren als de Producten beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren over de plaats waar de Producten zich bevinden. 16.5 De Producten kunnen door Opdrachtnemer direct worden teruggevorderd als Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of als Opdrachtnemer redenen heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Opdrachtgever machtigt hierbij Opdrachtnemer onherroepelijk de Producten op te halen en te verwijderen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever zal voorts alles in het werk stellen dat binnen het betreffende kader nodig is om de Producten terug te vorderen. De kosten van het terugvorderen van de Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten. 17.2 In geen geval zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn tegenover Opdrachtgever voor indirecte of enige gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot reputatieschade, winstderving, inkomstenderving, renteverlies en verlies van toekomstige omzet), ongeacht of het risico van de schade ter kennis aan Opdrachtnemer werd gebracht. 17.3 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer veroorzaakt door c.q. voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, een onrechtmatige daad aan de zijde van Opdrachtnemer of op grond van een andere rechtsgrond, is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot de garantieregeling als genoemd in artikel 15, dan wel de factuurwaarde van de prestatie c.q. levering die aanleiding tot de schade gaf. 17.4 Opdrachtgever is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken. 17.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor die schade. 17.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle (dreigende) aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer, de kosten (inclusief redelijke juridische kosten) wegens verdediging tegen dergelijke aanspraken en alle verplichtingen van Opdrachtnemer tegenover derden, indien dergelijke aanspraken, kosten en verplichtingen voortvloeien uit of instaan in verband met enig handelen of nalaten van de Producten door Opdrachtgever of enig door hem ingeschakelde derde en/of welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. 17.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden en/of informatie.

ARTIKEL 18. DIVERSEN

18.1 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet aan en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht wordt genomen. 18.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 18.3 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

19.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.